PEESAP regulamin

 

Regulamin studiów podyplomowych


„Projektowanie i eksploatacja energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej”


I. Informacje ogólne


1. Regulamin określa zasady: rekrutacji, przyjmowania zgłoszeń, kwalifikowania uczestników do udziału w studiach podyplomowych, warunki prowadzenia tych studiów oraz ich ukończenia i otrzymania dyplomu, a także procedury w przypadku rezygnacji słuchacza z udziału w trakcie trwania studiów.


2. Studia podyplomowe Projektowanie i eksploatacja energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej realizowane są przez Katedrę Napędów i Maszyn Elektrycznych oraz Katedrę Automatyki i Metrologii Politechniki Lubelskiej.


3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin powinny być zgodne z „Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej.


4. Ogólny nadzór nad realizacją studiów, a także rozstrzyganiem spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, należy do Kierownika studiów podyplomowych.

II Warunki uczestnictwa w studiach podyplomowych Projektowanie i eksploatacja energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej


1. Uczestnikiem może zostać osoba, która: posiada wykształcenie wyższe.
2. Należy złożyć następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
b) Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
c) Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
d) 2 zdjęcia legitymacyjne
e) Potwierdzenie uiszczenia opłaty za studia na konto (po decyzji o przyjęciu na studia)
f) List motywacyjny
g) CV


3.  Zgłoszenia przyjmowane są w formie papierowej poprzez osobiste złożenie kompletu dokumentów w Katedrze Napędów i Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w ustalonym terminie lub pocztą (decyduje data wpływu). Jednoczenie Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie, iż nie ma odwołań od niekompletnie przysłanych pocztą dokumentów aplikacyjnych - nie ma możliwości uzupełniania dokumentów na etapie oceny formalnej.


4. Kserokopie dokumentów, powinny być potwierdzone oryginałem nie później, jak do dnia 1 zjazdu. W razie braku potwierdzenia dokumentów, słuchacz zostaje automatycznie skreślony z listy .


5. Formularz zgłoszeniowy oraz wzór podania dostępne są na stronie Katedry Napędów
i Maszyn Elektrycznych, w zakładce Studia podyplomowe http://knme.pollub.pl/index.php/studia-podyplomowe/PEESAP

III Nabór i kwalifikowanie do udziału w studiach podyplomowych Projektowanie i eksploatacja energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej


1. Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą:
- Kierownik Studiów Podyplomowych
- Asystent Administracyjny do obsługi Studiów.
2. Termin rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń umieszczony jest na stronie internetowej katedry oraz w ogłoszeniach radiowych, prasowych i ulotkach.
3. Dokumenty należy składać w Katedrze Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38 A, 20-618 Lublin, pok.113 lub przesłać pocztą na wyżej wskazany adres.
4. Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.
5. Przy ustalaniu ostatecznej listy uczestników studiów podyplomowych Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) kandydat posiada wykształcenie wyższe:
- uzyskany dyplom licencjata – 1 pkt,
- uzyskany dyplom inżyniera – 2 pkt,
- uzyskany dyplom magistra i wyżej – 3 pkt);
b) zgodność pracy zawodowej z profilem studiów – do 4 pkt;
c) ukończone kursy i szkolenia związane z tematyką studiów – do 3 pkt;
d) rozmowa kwalifikacyjna – do 4 pkt.
6. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy ustalony limit uczestników, w pierwszej kolejności do udziału w studiach podyplomowych zakwalifikowane zostaną osoby, które złożyły komplet dokumentów, spełniają wszystkie warunki uczestnictwa i dodatkowo zdobyły największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.
7. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:
Etap I - wstępna rekrutacja uczestników, przygotowanie listy osób kwalifikujących się do dalszego postępowania ze względu na spełnienie wymogów formalnych (tj. złożenie prawidłowych i kompletnych dokumentów).
Etap II - rekrutacja ostateczna. Słuchacze, którzy pozytywnie przejdą Etap I rekrutacji, będą wybierani na podstawie Decyzji Komisji Rekrutacyjnej złożonej z Kierownika Studiów Podyplomowych oraz Asystenta Administracyjnego do obsługi Studiów.
Osoby zakwalifikowane umieszczone zostaną na liście ostatecznej uczestników (minimum 15 osób).
8. W przypadku dużej ilości chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa.
9. W razie rezygnacji uczestnika z przyczyn losowych lista ostateczna uzupełniona będzie nazwiskami z listy rezerwowej.
10. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów w ustalonym terminie  nie będą podlegać procedurze kwalifikacyjnej.
11. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej i Kierownika studiów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
12. O wynikach rekrutacji i dacie pierwszego zjazdu osoby które złożyły dokumenty zostaną poinformowane e-mailem lub telefonicznie. /Tylko osoby zakwalifikowane do udziału w Studiach Podyplomowych zostaną o tym poinformowane /.
13. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w studiach podyplomowych słuchacze otrzymają pocztą elektroniczną.


IV Warunki prowadzenia studiów.


1. Zajęcia na studiach podyplomowych trwają dwa semestry.
2. W czasie jednego semestru realizowanych jest około 105 godzin lekcyjnych.
3. Zajęcia odbywają się systemem zjazdów sobotnio – niedzielnych.
4. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem.
5. Całość studiów kończy się obroną pracy końcowej przed Komisją Egzaminacyjną.
6. Potwierdzeniem ukończenia Studiów Podyplomowych jest świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
7. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć.
8. Zajęcia odbywają się w laboratoriach Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych oraz Katedry Automatyki i Metrologii.
9. Laboratoria wyposażone są w niezbędny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie tego typu zajęć.
10. Program studiów i tematyka zajęć opisana jest w dokumencie „Program i Tematyka Zajęć”.
11. Podczas realizacji zajęć nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje Kierownik Studiów Podyplomowych.

V Zasady uczestnictwa w studiach podyplomowych Projektowanie i eksploatacja energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej


1. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do:
a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach podczas zjazdów;
b) potwierdzania każdorazowo obecności, własnoręcznym podpisem na liście obecności;
c) potwierdzania odbioru materiałów dydaktycznych, indeksu, własnoręcznym podpisem na odpowiednich listach przygotowanych przez organizatora;
d) przystępowania do egzaminów i zaliczeń w terminach wyznaczonych przez prowadzącego, w celu weryfikacji postępów w nauce, po każdym semestrze;
e) napisania, złożenia i obronienia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie;

2. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność spowodowaną chorobą lub ważnymi okolicznościami. Liczba dopuszczalnych usprawiedliwionych nieobecności to jeden zjazd w ciągu każdego semestru. Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności po przedłożeniu stosownych zaświadczeń podejmuje Kierownik studiów podyplomowych.

3. W przypadku, gdy liczba nieobecności przekracza dozwoloną, uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia jej zaistnienia, do samodzielnego zrealizowania i zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć.

4. W przypadku, gdy uczestnik nie zaliczy w przywidzianym terminie nieobecności, o której mowa w punkcie 3, przyjmuje się, że uczestnik zrezygnował z dalszego uczestnictwa w studiach podyplomowych.

VI Inne postanowienia


1. Zastrzega się możliwość przeniesienia zajęć na inny termin  z przyczyn niezależnych od organizatora.
2. Zastrzega się możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.
3. Niniejsze Zasady uczestnictwa w studiach podyplomowych wchodzą w życie dniem 01.01.2016 r.

    

 

Partnerzy